AAU logo

Tilknyttede projekter

Activating the building construction for Building environment (The Sino-Danish Research project)

Beskrivelse:

Activation of the building construction is a new promising concept that offers new possibilities for energetic optimization of energy flows in buildings and for control of the energy balances in time and space. It has the potential to considerably increase the energy efficiency of the heating and cooling systems as well as the utilization of renewable energy sources by requiring low temperature for heating and high temperature for cooling (low exergy systems). By its energy storage capabilities it also has the potential to reduce the peak loads and to offer the energy supply grid high flexibility by its ability to shift energy needs to periods of high production or low requirements.

Furthermore, a more efficient and optimal way of controlling the indoor environment is to split the control of room temperature (thermal comfort) and indoor air quality (ventilation) on separate systems. However, the development and optimal exploitation of the technology offers a number of challenges that this project will find solutions to overcome.

The conducted research will lead to new knowledge on energy flows in building that will form the basis for development of models for predicting performance of activated building constructions and for development of new concepts. These concepts will combine activated building constructions, building services systems (HVAC) and renewable energy sources into one system and will lead to new possibilities for utilization of renewable energy in buildings.

The project has also the purpose to strengthen the relations and research cooperation between key research groups in Denmark and China within the area of energy efficiency in buildings and to exploit their key complementary competences.

Finansiering/støtte:

Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø

Projektleder:

 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Projektdeltagere:

Danmark

Aalborg Universitet:

 • Per Heiselberg
 • Jérôme Le Dréau
 • Michal Pomianowski

DTU:

 • Bjarne W. Olesen
 • Benjamin Behrendt
 • Jørgen Erik Christensen
 • Lei Fang

Kina

Tsinghua Universitet:

 • Prof. Jiang Yi
 • Prof. Zhu Yingxin
 • Prof. Zhang Yinping
 • Prof. Yang Xudong
 • Dr. Liu Xiaohua

Tianjing Universitet:

 • Prof. Zhu Neng
 • Prof. Zhang Yufeng
 • Dr. Zhao Jing

Projektperiode:

1. april, 2010 – 31. marts, 2013.

Bolig Zero Emission Building Concept

Beskrivelse:

Globalt tegner bygningers energiforbrug sig for størstedelen af det primære energiforbrug, tæt ved 40 %, og for 24 % af drivhusgasudledningen. Naturligvis varierer niveauet af energiforbruget fra land til land på grund af klima, befolkningstæthed, byggestandarder og brug af vedvarende energikilder. Uanset beliggenhed kan bygninger være både direkte (lokal brug af fossilt brændstof) og indirekte kilder til udledning (ledningsnet fra elektricitet, fjernvarme/kølesystemer og energi brugt til fabrikation af bygningsmaterialer).

Et højt energiforbrug i byggesektoren har de sidste årtier været et konstant emne til diskussion. Allerede i slutningen af firserne blev konceptet ”passivhuse” udviklet for at reducere bygningers energiforbrug, hvilket med tiden og med en fremadskridende teknologi udviklede sig til ultralavenergibyggeri, dernæst til nuludledningsbyggeri og endelig til nul-energi bygningskoncepter. Formålet med dette ph.d.-speciale er en omfattende undersøgelse af ”Nul-energi/udledning byggekoncept” (Zero Emission Buildings, ZEB).

Den første del vil fokusere på evaluering og analyse af eksisterende ZEB definitioner og allerede byggede nul-energi/udledning bygninger: primære designprincipper, teknologier og løsninger for at kunne vælge de bedste metoder til besparelse og til fremstilling af energi fra vedvarende energikilder i en bygning. Bagefter vil der blive udviklet arbejdsdefinitioner baseret på tidligere studier separat for ”nul-energi” og ”nul-udledning” koncepter og for tre scenarier: En uafhængig enkeltstående bygning og en uafhængig gruppe af bygninger uden tilslutning til forsyningsnet (off-grid) samt bygninger tilsluttet forsyningsnettet (on-grid).

For at analysere ZEB konceptets muligheder i dansk sammenhæng vil de skabte definitioner blive anvendt i et studieprojekt – Bolig+ byggeriet. Analysen vil blive gennemført ved brug af termisk bygningssimulerings software og en EnergyPLAN model. Resultaterne af simuleringerne vil tillade en udførelse af life cycle cost analyse af de ovenfor nævnte ZEB definitioner for at efterprøve deres finansielle levedygtighed i Danmark. Til sidst vil egnede definitioner for ”Zero Energy/Emission Buildings” i dansk sammenhæng blive anbefalet.

Finansiering/støtte:

EUDP

Projektleder:

 • Kim B. Wittchen, Statens Byggeforskningsinstitut


Projektdeltagere:

 • Kim B. Wittchen, Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Søren Ø. Jensen, Teknologisk Institut
 • Anna Joanna Marszal, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Henrik Lund, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

Projektperiode:

01. nov 2008 - 31. okt 2011

Hjemmeside:

Energirenovering af typiske bygninger – eksempelsamling

Beskrivelse:

Energibesparelsespotentialet ved at energirenovere den eksisterende bygningsmasse i Danmark er stort, men implementeringen af energibesparelserne bliver kun gennemført i begrænset omfang. For at stimulere til energirenoveringer af bygninger er der behov for at forbedre grundlaget for evaluering og udvælgelse af de bedste energibesparelsesløsninger.

Formålet er at fremme gennemførelsen af energibesparelser i eksisterende bygninger ved at udvikle en metode til projektering af vidtgående energirenovering til lavenergiklasse 1 niveau. Der er behov for at også eksisterende bygninger kan blive lavenergibygninger, så energibehovet i hele bygningsmassen kan sænkes markant og til et niveau, hvor det er realistisk at energibehovet kan dækkes med vedvarende energi.

Metoden baseret på detaljerede analyser på komponentniveau af effekten af enkelte energibesparelsestiltag udført i bygninger. Analyserne foretages for typiske bygningstyper og resultaterne vil udgøre en eksempelsamling af gode energirenoveringsløsninger for bygninger, der repræsenterer den samlede bygningsmasse i Danmark.

Metoden inklusive eksemplerne vil udgøre et stærkt og pålideligt grundlag for implementering af de bedste energibesparelsestiltag i forskellige bygningstyper. Udover energibesparelser vil energirenoveringer ofte medføre forbedrede indeklimaforhold. Denne vigtige ekstra fordel vil også blive evalueret i form af bedre komfort, mindre sundhedsrisiko og øget produktivitet.

Finansiering/støtte:

EUDP

Projektleder:

 • Svend Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg


Projektdeltagere:

 • Henrik Tommerup, DTU Byg (Bygningsfysik og Installationer)
 • Diana Lauritsen, DTU Byg (Bygningsfysik og Installationer)
 • Bjarne Olesen, DTU Byg (Indeklima)
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut
 • Reto M. Hummelshøj, COWI A/S

Projektperiode:

1. April 2008 – 31. December 2009

Total Energiforbrug i Bygninger: Analyse & Evalueringsmetoder

Beskrivelse:

En af de væsentligste barrierer for at nå målet om i betydelig grad at forbedre bygningers energieffektivitet er manglen på kendskab til faktorer, der påvirker det virkelige energiforbrug. Der er ofte en vigtig uoverensstemmelse mellem det beregnede og det virkelige energiforbrug i bygninger, i hvilken en kompleks række af faktorer spiller en vigtig rolle inkluderet brugerens/beboerens adfærd.

Grundene til denne uoverensstemmelse forstås generelt dårligt, og det har ofte mere at gøre med menneskelig opførsel end byggedesign. Det ultimative resultat af dette projekt er at styrke præcisionen i forudsigelse af energibrug i bygninger og således muliggøre en ordentlig vurdering af kort- og langtidsenergimål, politikker og teknologier.

Hovedformålene er at: 

 1. udvikle en ny metodologi til analyse af forbruget af bygningsenergi, som gør det muligt at undersøge effekterne af de faktorer, der har størst indflydelse 
 2. påvise hvorledes disse data kan bruges til at skaffe meningsfulde indikatorer for bygningers energiydelse (fx udtryk for energiforbrug for forskellige slutbrugere, som generelt er anvendelige blandt forskellige bygninger). 
 3. udvikle en metodologi til udførelse af forudsigelse af energibesparelsespolitikker og teknologier som inkluderer indflydelse af et antal beslægtede faktorer udvikling af metodologier og teknologier til langsigtet overvågning af energiforbruget i bygninger.

Projektleder:

 • Prof Hiroshi Yoshino (Operating Agent), Department of Architecture and Building Science, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Japan

Projektdeltagere:

 • Henrik Brohus, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Tine S. Larsen, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Projektperiode:

1. November 2008 – 31. Oktober 2012

Hjemmeside:

Towards Net Zero Energy Solar Buildings

(IEA SHC task 40 / ECBCS Annex 52)

Beskrivelse:

Bygningers energiforbrug udgør på verdensplan mere end 40 % af det primære energiforbrug og 24 % af drivhusgasudledningen. Energiforbrug og udledning inkluderer både direkte, on-site, brug af fossilt brændstof så vel som indirekte brug af elektricitet, fjernvarme/kølesystemer og lagret energi i konstruktionsmaterialer.

I lyset af de globale udfordringer relateret til klimaændringer og ressourcemangel kræves der meget mere end en trinvis forøgning af energieffektiviteten. For øjeblikket foreslår en prominent vision såkaldte ”net zero energy”, ”zero net energy”, ”net zero carbon” eller ”Equilibrium” bygninger. Skønt disse termer har forskellig betydning og forstås dårligt, er adskillige IEA lande gået over til denne vision for et langsigtet mål for deres bygningsenergipolitik.

Det der mangler, er en klar definition og international enighed om målene for byggeudførelse, som kunne oplyse om ”nul-energi” byggepolitikker, programmer og brug i industrien. 

Finansiering/støtte:

EUDP

Projektleder:

 • Mark Riley (operating agent), S&T Director, CanmetENERGY, Natural Resources Canada

Projektdeltagere:

 • Kim B. Wittchen, Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Søren Ø. Jensen, Teknologisk Institut
 • Anna Joanna Marszal, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Projektperiode:

1. oktober 2008 – 30. september 2013

Hjemmeside:

Zero Energy Building Database

Beskrivelse:

ZEB databasen indeholder profiler af kommercielle bygninger, der producerer så meget energi, som de bruger i løbet af et år. Denne database fremhæver projekter fra hele landet og giver ideer, som kan anvendes på enhver ny bygning.

ZEB databasen er en del af High Performance Buildings Databasen, der katalogiserer mange supplerende projekter. Besøg High Performance Buildings Database for at finde flere energieffektive byggeteknikker.

Finansiering/støtte:

EUDP

Projektleder:

 • Mark Riley (operating agent), S&T Director, CanmetENERGY, Natural Resources Canada

Projektdeltagere:

 • Kim B. Wittchen, Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Søren Ø. Jensen, Teknologisk Institut
 • Anna Joanna Marszal, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Projektperiode:

1. oktober 2008 – 30. september 2013

Hjemmeside: